αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος περιγραφή υποδράσεων - κριτήρια επιλογής (απόσπασμα εγκεκριμένου τοπ. προγράμματος) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχέδια συνεργασίας ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα υλοποίηση δημοσίων έργων υλοποίηση ιδιωτικών έργων

CLLD > θεσμικό πλαίσιο

ΚΥΑ Τουριστικών Καταλυμάτων
ΥΑ Οικοτεχνίας
Τροποποίηση ΥΑ Οικοτεχνίας
ΚΥΑ Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων
ΚΥΑ Κολυμβητικών Δεξαμενών
ΥΑ Υπομέτρου 19.4
ΦΕΚ 1822/2015
ΦΕΚ 1273/2016
ΚΑΝ (ΕΕ) 1407/2013
Κανονισμός (ΕΕ) 1379/2013
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ στον γεωργικό και δασονομικό τομέα
Τροποποίηση κατευθυντήριων γραμμών στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα
Κατευθυντήριες γραμμές περιφερειακού χαρακτήρα
Υ.Α. 13215/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα)
1η Τροποποίηση Υ.Α. 13215/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα)
2η Τροποποίηση Υ.Α. 13215/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα)
3η Τροποποίηση Υ.Α. 13215/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα)
Υ.Α. 13214/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)
1η Τροποποίηση Υ.Α. 13214/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)
2η Τροποποίηση Υ.Α. 13214/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)
3η Τροποποίηση Υ.Α. 13214/30.11.2017 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα)