αρχική
η εταιρία
δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
τμήματα η εταιρία > οργανόγραμμα - στελεχιακό δυναμικό διοίκηση σκοπός οικονομικές καταστάσεις (2012, 2013, 2014) οικονομικές καταστάσεις 2015 οικονομικές καταστάσεις 2016 οικονομικές καταστάσεις 2017 οικονομικές καταστάσεις 2018

η εταιρία > σύντομη παρουσίαση

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ (ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ) ιδρύθηκε το 1996 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας με κύριο σκοπό την τεχνική, επιστημονική και μελετητική στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας στον τομέα που αφορά στις αναπτυξιακές πολιτικές.

Η λειτουργία πλέον της εταιρείας έχει εναρμονιστεί με την ευρύτερη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία, για περισσότερη και ουσιαστική αποκέντρωση, συμβάλλοντας ενεργά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των αναπτυξιακών πόρων, συντονίζοντας όλους τους τοπικούς και θεσμικούς φορείς του Νομού.

Το Μάιο του 2007 η εταιρεία αλλάζει την επωνυμία της ακολουθώντας τις διατάξεις του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα σε Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ).

Πρόσφατα μετασχηματίστηκε σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακολουθώντας τις διατάξεις του ν.4674/2020.

 

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 9001:2015.