αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος περιγραφή υποδράσεων - κριτήρια επιλογής (απόσπασμα εγκεκριμένου τοπ. προγράμματος) θεσμικό πλαίσιο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχέδια συνεργασίας ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα υλοποίηση ιδιωτικών έργων

CLLD > υλοποίηση δημοσίων έργων

Επικαιροποίηση λιστών ελέγχου των σταδίων υλοποίησης των δημόσιων συμβάσεων
6518/2020 Διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες της ΥΑ 13215/2017 και της εγκυκλίου 14661/2020 πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ για έργα Δημ. Χαρακτήρα σε σχέση με το ΟΠΣΑΑ
Οδηγίες Διοικητικού Ελέγχου Συναλλαγών
4647/ 01.07.2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ - Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημόσιων συμβάσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με το υπ΄αρίθμ. 4647/ 01.07.2019 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ
Εγκύκλιος - Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2
Παράρτημα Ι Εγκυκλίου - Διαδικασία πληρωμής του Υπομέτρου 19.2
Παράρτημα ΙΙ Εγκυκλίου - Έντυπα 19.2
Οδηγός Επικοινωνίας & Δημοσιότητας ΠΑΑ 2014-2020
Παράρτημα 4647_ Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας σταδίων δημοσίων συμβάσεων
Υποδείγματα για την διαδικασία Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για Πράξεις που δεν εκτελούνται με δημόσιες συμβάσεις
Οδηγός τροποποίησης πρόσκλησης με σκοπό την καταχώρηση δικαιολογητικών στο ΟΠΣΑΑ
ΦΕΚ 5968/31.12.2018 (άρθρο 36)