αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

22.04.2019

1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσσηνίας η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης - ΕΓΤΑΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.685.000,00€.
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 07/05/2019 & ώρα 13:00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 23/08/2019 & ώρα 15:00

Επιπλέον, το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ, Υπόδειγμα_2,  «Οδηγός Επιλεξιμότητας επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης υποβάλλονται στην ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24131, εντός πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 14.00 από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Σπαρτιάνος Ηλίας, Κομματάς Μιχάλης, Τσαντύλα Αθηνά, τηλέφωνο 2721096120, e-mail: anmess@otenet.gr


1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 86/22.04.2019 πρόσκλησης

για την υποβολή προτάσεων στο υπομέτρο 19.2 "Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ" 

(πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα)

Οι τροποποιήσεις που έγιναν αφορούν:

  • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ιδιωτικά έργα

Διαγράφηκε η αναφορά στο εθνικό θεσμικό για την οικοτεχνία (παράρτημα IV σελ.53, ειδικοί όροι υποδράσης 19.2.2.6.).

  • Παράρτημα Ι.2. Αίτηση στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία 

Διαγράφηκε το εδάφιο «16.4 Εξασφάλιση πρώτων υλών».

  • Παράρτημα Ι.4 Κριτήρια Επιλογής 

Διαγράφηκε το κριτήριο επιλογής 31: Εξασφάλιση πρώτων υλών και αναπροσαρμόστηκε η βαρύτητα στα υπόλοιπα κριτήρια της υποδράσης 19.2.2.6.

  • Παράρτημα ΙΙ.2 Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής / Υποδράση 19.2.2.6

i)        Διαγράφηκε το εθνικό θεσμικό για την οικοτεχνία

ii)       Διορθώθηκε το πεδίο δικαιούχοι σύμφωνα με το άνω σχετικό

iii)       Διαγράφηκε το κριτήριο επιλογής 31 και η αντίστοιχη διευκρίνιση 

iv)      Αντίστοιχες διορθώσεις στο εδάφιο 3.7.2.

  • Περίληψη 1ης Πρόσκλησης 

Διαγράφηκε το εθνικό θεσμικό για την οικοτεχνία στην υποδράση 19.2.2.6

Επιπλέον, τροποποιήθηκε, το παράρτημα ΙΙ.9 Επιλέξιμοι ΚΑΔ με την προσθήκη του ΚΑΔ 10.41.99.02 «Επεξεργασία και Τυποποίηση Ελαιολάδου».

ΝΕΟ Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή /και συσκευασία / τυποποίηση και εμπορία, τότε η αίτηση δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με την φύση του προϊόντος.

Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας, να επισημανθεί ότι αυτή κατατίθεται στις αντίστοιχες Υποδράσεις που καλύπτουν τους ΚΑΔ εμπορίας και όχι στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2.

Ακολουθούν αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τις προκηρυσσόμενες δράσεις και την πλήρη Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Π. CLLD/LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (1η Τροποποίηση)
Περίληψη της Πρόσκλησης (1η Τροποποίηση)
Ι_1. Αίτηση Στήριξης - Φόρμα Υποβολής ΠΣΚΕ
I_2α. Πίνακες Προϋπολογισμού Αίτησης Στήριξης
ΙΙ_8. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Ι_2. Αίτηση Στήριξης - Συμπληρωματικά Στοιχεία (1η Τροποποίηση)
Ι_3. Κριτήρια Επιλεξιμότητας-Δικαιολογητικά
Ι_4. Κριτήρια Επιλογής-Δικαιολογητικα (1η Τροποποίηση)
Ι_5. Πίνακας Δικαιολογητικών
Ι_6. Υπόδειγμα Δήλωσης ΜΜΕ
Ι_7. Υπόδειγμα Δήλωσης de minimis
Ι_8. Υπόδειγμα Μελέτης Βιωσιμότητας
Ι_9. Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου ΕΥΚΕ
Ι_10. Υπόδειγμα υποβολής προσφυγής
ΙΙ_1. Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης
ΙΙ_2. Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής (1η Τροποποίηση)
ΙΙ_3. Ορισμός ΜΜΕ
ΙΙ_4. Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης
ΙΙ_5. Υπόδειγμα Έκθεσης Αυτοψίας
ΙΙ_6. Υπόδειγμα Πίνακα Αποτελεσμάτων
ΙΙ_7. Υπόδειγμα Πίνακα Κατάταξης
ΙΙ_9. Επιλέξιμοι ΚΑΔ (1η Τροποποίηση)
ΙΙ_10. Μη Επιλέξιμοι ΚΑΔ
ΙΙ_11. Παράρτημα Ι_ ΣΛΕΕ Μεταποίηση
ΙΙΙ_1. Υπόδειγμα Πινακίδας
ΙΙΙ_2. Λογότυπα
Παράρτημα V_ Περιοχή Παρέμβασης
Οδηγός Υποβολής Αίτησης LEADER_CLLD
Ερωτήσεις - Απαντήσεις Ι
Διευκρινίσεις ΕΥΚΕ -"Χαρακτήρας κινήτρου"
Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής
Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΙΙ
Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΙΙΙ
Διευκρινήσεις επί ερωτημάτων