αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

06.09.2021

Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης Δημοσίων έργων CLLD/LEADER Αλιείας

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων  της πρόσκλησης «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» - Δημόσια έργα Τ. Π. CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Μεσσηνίας, Κωδ. 63.1 – CLLD.18, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ : 4079.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας εξέτασης των υποβληθεισών ενστάσεων (υποβλήθηκε μία ένσταση) κατά του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων της προαναφερθείσας πρόσκλησης, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.Α.ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑλΘ 2014-2020, ανακοινώνει τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, ο οποίος εγκρίθηκε από την ΕΔΠ CLLD/LEADER σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22/03-09-2021 απόφαση.

Θα ακολουθήσει η έκδοση των αποφάσεων ένταξης.


Σχετικά αρχεία:

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης