αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

30.07.2021

Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης Δημοσίων έργων CLLD/LEADER Αλιείας

Έκδοση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης για τα Δημόσια Έργα του Προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας Ν. Μεσσηνίας – 63.1 – CLLD.18

Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ ΑΟΤΑ ανακοινώνει την έκδοση του προσωρινού πίνακα κατάταξης των δημοσίων έργων του προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας, τον οποίο ενέκρινε η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος κατά τη συνεδρίασή της στις 29-07-2021.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, δηλαδή έως και την 10η Αυγούστου 2021.


Σχετικά αρχεία:

Προσωρινός πίνακας