αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

20.05.2021

Υποβολή προτάσεων - 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER Αλιείας Μεσσηνίας (Δημόσιες Επενδύσεις)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

του Τοπικού Προγράμματος

CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Μεσσηνίας – 63.1 – CLLD.18


Ο Ενδιάμεσος Φορέας (Ε.Φ.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α. ΟΤΑ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» υποβλήθηκαν 6 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού Δημοσίας Δαπάνης 1.272.591,40 €, (σε ποσοστό 212,10 % του προϋπολογισμού της Πρόσκλησης).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων.