αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

18.12.2020

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD / LEADER Αλιείας


Παράταση 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD/LEADER Αλιείας
Σχετικά αρχεία:

Περίληψη 1ης Τροποποίησης Πρόσκλησης Δημοσίων 63.1 CLLD 18
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Δημοσίων 63.1 CLLD 18
Αναλυτική Πρόσκληση
Περίληψη Πρόσκλησης
Παράρτημα ΙΙ Τοπικό Πρόγραμμα και Περιοχή Παρέμβασης
Παράρτημα IΙΙ Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Παράρτημα IV Νομοθεσία και Αποφάσεις
Παράρτημα V Έντυπα και λοιπά έγγραφα
Πρακτικό εξέτασης ένστασης