αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

08.08.2019

Ανακοίνωση περί μη παράτασης της 1ης Πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώνει ότι δεν θα δοθεί παράταση ως προς την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων.


Προς τούτο, παρακαλούνται όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι του Τοπικού Προγράμματος, όπως υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr)   έως 23/08/2019 & ώρα 15:00.


Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, να αποστείλουν στην ΟΤΔ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, μαζί με φυσικό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα σχετικά έντυπα και δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην υπ΄αρίθμ. 86/22-4-2019 πρόσκληση.