αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

23.05.2018

1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER2014-2020 του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, για παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα, η  Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια/ προτάσεις στην 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα, στο πλαίσιο των παρακάτω Δράσεων:
19.2.4 : «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»
19.2.5 : «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα»

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος και των υποδράσεων της παρούσας προκήρυξης περιλαμβάνει όλους τους Δήμους της Π.Ε. Μεσσηνίας και πιο συγκεκριμένα: Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος & Τριφυλίας  (εκτός της Καλαμάτας, δηλ. το όριο της εκτός σχεδίου πόλης περιοχής).

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται  σε 1.290.000,00€ για την παρούσα πρόσκληση.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 25.05.2018
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων: 03.08.2018Υποβολή Αίτησης
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ (Ηλεκτρονική Υποβολή).


Χρήσιμες Συνδέσεις:Σχετικά αρχεία:

1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα
Περίληψη 1ης Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα
Πίνακες Προϋπολογισμού Αίτησης Στήριξης _ 19.2.4
Αίτηση Στήριξης Δράσης 19.2.4
Αίτηση Στήριξης Δράσης 19.2.5
Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης
Σχέδιο Απόφασης Υποέργου με Ιδία Μέσα (Οδηγίες)
Υπολογισμός καθαρών εσόδων πράξεων
Οδηγίες για καθαρά έσοδα
Παράρτημα ΙΙΙ - Κρατικές Ενισχύσεις
Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης
Παράρτημα ΙΙ - Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης Πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ
Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξης (Δ1)
Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής (Δ2)
Απόφαση ένταξης - 19.2
Απόφαση απόρριψης - 19.2
Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Σύγχρονου Πολιτισμού
Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού
Πίνακας περιεχομένων φακέλου δημόσιας σύμβασης
Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
Προδιαγραφές μελέτης αισθητικής & αναβάθμισης οικισμών
Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων
Επιστολή συμπληρωματικών στοιχείων